KIỂM TRA ĐẦU ĐIỀU TRỊ CHÍNH HÃNG


Lưu ý: Số Seri Number Tip được dán bên ngoài vỏ hộp sẽ trùng với số Seri Number Tip được dán bên trong vỏ hộp

Lưu ý: Bên dưới là các Trung tâm không phải THERMAGE chính hãng

Kiểm tra chính hãng