Thuyết trình trực tuyến

Các bài thuyết trình trực tuyến đã đăng:

 

History and Evolution of Thermage: Impact of the New Total Tip

Trình bày bởi: Bác sĩ Michael Kaminer

Thời gian: 24/09/ 2013 4:00PM PST

 

Thermage Total Tip: Lift Your Practice

Trình bày bởi: Bác sĩ  Vic Narurkar

Thời gian: 29/05/ 2013 4:00PM PST 

 

Skin-Tightening Misconceptions Explained

Trình bày bởi: Bác sĩ Karyn Grossman

Thời gian:  08/11/2012 4:00PM PST 

 

The evolution of Thermage. A decade of improvements. A physician's perspective.

Trình bày bởi: Bác sĩ Susan Van Dyke

Thời gian:  09/11/2011 5:00PM PST 

 

Breaking publication. The tolerability of monopolar radiofrequency facial skin tightening. A clinical discussion.

Trình bày bởi: Bác sĩ Michael Kaminer

Thời gian:  08/09/2011 5:00PM PST 

 

Thermage CPT Body Contour Combo: Stomach and Love Handles. In one session!

Trình bày bởi: Bác sĩ Bill Johnson

Thời gian: 10/05/2011 5:00PM PST